محصولات و خدمات

تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری

تابلوهای ایمنی و سازمانی

تجهیزات و مبلمان پارکینگ

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

فلسفه HSE، افزايش اثرات مطلوب صنعت با تأمين ايمني همه جانبه کليه کارکنان، تجهيزات و تأسيسات، و به صفر رساندن حوادث و آسيبها از طريق حذف شرايط ناايمن و ارتقاء ايمني و سلامت افراد در کليه سطوح می باشد. و در همین راستا، به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و حفاظت از محيط زيست بعنوان بزرگترین سرمايه بشريت را نیز با جدیت دنبال مي کند. مقوله هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بطور جداگانه در طي سالهاي متمادي (بویژه در صنایع) مطرح بوده است، اما نگاه امروز، نگاهي نو، سيستماتيک، همه جانبه و تحت يک مديريت واحد است.

اطلاعات بیشتر
Author